Részvételi szabályzat

Esélyautó élményközösségRészvételi szabályzat

Az Esélyautó Magyarország Kft. „Élményközösség” részvételi szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)

A program elnevezése: „Esélyautó Élményközösség” (a továbbiakban: Élményközösség).

Az Élményközösség szervezője: Esélyautó Magyarország Kft. (1123 Budapest, Győri út 21. cégjegyzékszáma: 01-09-353859; e-mail: info@eselyauto.hu; a továbbiakban: Szervező).


 

Ki jogosult részt venni az Élményközösségben?

A Szervező által szervezett Élményközösségben kizárólag olyan fogyatékos személy vehet részt, aki mozgássérült, hallássérült, látássérült, értelmi fogyatékos, autista vagy ezek kombinációja és aki nem esik jelen pontban meghatározott kivétel körébe. Amennyiben a fogyatékos személy korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, helyette és nevében törvényes képviselője, gyámja, gondnoka jogosult az Élményközösséggel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtenni, az Élményközösségbe regisztrálni (a fogyatékos személy, illetve a fogyatékos személy képviselője a továbbiakban együttesen: Felhasználó).   A Felhasználónak az Élményközösség honlapján www.eselyauto.hu (továbbiakban: Honlap) a Szabályzat 2. pontjában foglalt időtartam alatt valós adatok megadásával kell regisztrálnia, amely során el kell fogadnia a jelen Szabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót.

Az Élményközösségben nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1 § (1). bek 1. pont.);

(b) az Élményközösség lebonyolításában részt vevő közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk 8:1 § (1). bek 1. pont.)

A Felhasználó részvételi jogosultságát a Szervező bármikor ellenőrizheti – a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlat igénybevételének jelzésekor minden esetben ellenőrzi. Az ellenőrzés céljából a Szervező információt kér az érintett fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezettől a tagság fennállásának igazolására. Ennek érdekében a Felhasználó által a regisztráció során megadott nevet és tagsági igazolvány számot elküldi a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetének, amely visszaigazolja, hogy az adott néven és tagsági számon valóban szerepel-e az adott személy a nyilvántartásában. Amennyiben az ellenőrzés során a Szervező tudomására jut, hogy az érintett Felhasználó nem tagja a jelzett szervezetnek, kizárja a Felhasználót az Élményközösségből és haladéktalanul törli a Felhasználó profilját és adatait.


Az Élményközösség időtartama

Az Élményközösség 2020. december 1.-től visszavonásig tart.

Az Élményközösség célja

Az Élményközösség célja, hogy a jelen Szabályzatban, illetve a Élményközösségre vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek szerint a Élményközösségben regisztrált Felhasználók előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása alapján, önkéntesen megadott személyes adataik felhasználásával Szervező profilalkotáson alapuló elektronikus levél és push üzenet kiküldéséhez kapcsolódó direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében a Szervező személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének, élethelyzetének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Élményközösséggel, illetve a Szervező egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra, továbbá a személyes adatokat kedvezményes ajánlatok biztosítása érdekében felhasználja a Élményközösség céljához kapcsolódóan.

A Felhasználók a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Felhasználókat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogaira vonatkozó részletes szabályokat az Élményközösség Adatkezelési tájékoztatójában találhatják ide kattintva: http://eselyauto.hu/adatkezelesi-tajekoztato/


Az Élményközösségben résztvevő Felhasználók a Honlapon a regisztrációt követően:

 • Azon regisztrált Felhasználók, akik az Élményközösség időtartama alatt élő regisztrációval rendelkeznek, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jogosulttá válnak a Honlapon feltüntetett, Szervező, továbbá harmadik fél (a továbbiakban: Partner) által biztosított kedvezményes vásárlásra jogosító ajánlatokra (a továbbiakban: Ajánlat vagy Ajánlatok). Az Ajánlatok általános feltételeit jelen Szabályzat 7. pontja, valamint a Partner által, az adott Ajánlat igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatás tartalmazza.
 • Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az Élményközösségbe történő regisztrációval egyben hozzájárulnak, hogy bizonyos időközönként a Szervező és a Partnerek szolgáltatásaival, ajánlataival és/vagy az Élményközösséggel kapcsolatban személyre szabott hírleveleket kapnak, amelyben található cikkszerű tartalmak teljes terjedelmükben a Honlapon érhetők el.

 

Mi a feltétele az Élményközösségben való részvételnek?

Az Élményközösségben csak érvényes regisztrációval, valamint a jelen Részvételi szabályzat, illetve az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával lehet részt venni. A részvételhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a Honlapon a “Regisztráció” menüpont alatt, amely során meg kell adnia a 5. pontban meghatározott személyes adatokat. A regisztráció során a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal és feltételekkel történő kezeléséhez. (a továbbiakban: Regisztráció)

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Felhasználó, mint adatszolgáltató viseli. A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja az Élményközösségben való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Felhasználó, a Regisztráció előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. Az Élményközösséggel kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Az Élményközösségben való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


Milyen adatokat kérünk a Regisztráció során?

A Regisztráció során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • Cselekvőképes fogyatékos személy alábbi adatai:
  • név (vezetéknév, keresztnév)
  • nem
  • születési idő
  • irányítószám
  • e-mail cím
  • mobiltelefonszám
  • fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány száma és
  • fogyatékosság típusának megnevezése (legördülő listában történő kiválasztással)
 • Amennyiben az Élményközösségbe olyan személy kíván regisztrálni, aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a fogyatékos személy képviselőjének a következő személyes adatokat kell megadnia saját magára, illetve az általa képviselt fogyatékos személyre vonatkozóan:
 • törvényes képviselő alábbi adatai:
  • név (vezetéknév, keresztnév)
  • nem
  • irányítószám
  • e-mail cím
  • mobiltelefonszám
 • fogyatékos személy alábbi adatai:
  • név (vezetéknév, keresztnév)
  • nem
  • születési idő
  • irányítószám
  • fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány száma
  • fogyatékosság típusának megnevezése (legördülő listában történő kiválasztással)

A fogyatékosság típusára vonatkozó adat azért képezi a profilalkotás alapú adatkezelés részét, mert ennek segítségével tudja a Szervező a meghatározott fogyatékossággal élő emberek számára szóló ajánlatokat elküldeni a megfelelő személyeknek és így számukra csak az élethelyzetüknek megfelelő, releváns tartalmak, ajánlatok jelenjenek meg.


 

A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány számára vonatkozó információ nem képezi a profilalkotás részét, ezt az adatot Szervező kizárólag a Felhasználó Élményközösségben történő részvételi jogosultságának ellenőrzésére használja fel. Az ellenőrzés céljából Szervező információt kér az érintett fogyatékos érdekvédelmi szervezettől a tagság fennállásának igazolására. Ennek érdekében a megadott nevet és tagsági igazolvány számot elküldi a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetének, amely visszaigazolja, hogy az adott néven és tagsági számon valóban szerepel-e az adott személy a nyilvántartásában.

A fogyatékos személy képviselőjének adatait Szervező abból a célból kezeli, hogy biztosítani tudja a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen fogyatékos személy részvételét az Élményközösségben.

Amennyiben a Felhasználó hiányosan, vagy valótlan adatokkal tölti ki a Regisztrációt, úgy nem jogosult az Élményközösségben való részvételre.


Személyes adatok törlésével, regisztráció visszavonásával kapcsolatos szabályok

Amennyiben a Felhasználó az Élményközösségben történő részvétel ideje alatt azt kéri, hogy direkt marketing céljából Szervező a továbbiakban ne keresse meg, Szervező a Felhasználó Regisztrációját megszünteti és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait törli. Tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Regisztráció és ezáltal az Élményközösség nyújtotta szolgáltatások és előnyök igénybevételének feltétele, Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Szervező a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó az Élményközösség által nyújtott újabb kedvezmények igénybevételére a regisztrációja vagy profilja törlését követően nem jogosult.

Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Felhasználó Felhasználói profilját a Honlapon önmaga törli.

Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben az Élményközösségben történő részvétele alatt igénybe vette a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlatot, akkor Szervező, mint adatkezelő a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlat igénybevételétől, azaz a gépjármű forgalomba helyezésétől számított 5 évig az adatait kizárólag a kedvezmény biztosítása céljából kezeli abban az esetben is, ha időközben a Felhasználó a Programból törli vagy törölteti magát. Szervező törlés esetén a Felhasználó számára további marketing célú megkeresést nem küld, Felhasználó adatait kizárólag a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlat biztosításához és az ezzel járó adatkezelési feladatokhoz használja fel.


 

 • Hogyan tudom igénybe venni a kedvezményes Ajánlatot?

Mindazon Felhasználók, akik regisztrálnak és megadják a szükséges adataikat, jogosulttá válnak az oldalon feltüntetett, Partnertől származó kedvezményes ajánlatok igénybevételére. Az aktuális Ajánlatok, Partnerek a Honlapon a „Kedvezményközösség, Partnereink” és az „Ajánlatok” menüpont alatt kerülnek feltüntetésre.

 • Az Ajánlatra való jogosultság feltétele a Regisztráció.
  • A Felhasználó szabadon választhat a különböző feltüntetett kedvezményes Ajánlatok közül.
  • Az Ajánlatok a Honlapon feltüntetett partnernél, a Partner által az Ajánlattal összefüggésben a Partner weboldalán/Ajánlaton meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak kedvezményt.
  • Egy Ajánlat csak egyszer, egy vásárlás/igénybevétel alkalmával használható fel. Az Ajánlat felhasználására vonatkozó kedvezményes igénybevételi feltételek az Ajánlattal összefüggésben a Partner weboldalán/Ajánlaton találhatók meg.
  • Az Ajánlatok felhasználási ideje Ajánlatonként és időszakonként eltérő lehet, minden Ajánlattal összefüggésben feltüntetésre kerül a pontos igénybevételi határidő. Az Ajánlatok igénybevételi határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a Szervező nem fogad el.
  • Az Ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval, kivéve, ha erről a kedvezményt biztosító Partner máshogy nem rendelkezik.
  • Az Ajánlat nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más ajánlattal nem vonható össze.
  • Az Ajánlatok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. A Szervező fenntartja a jogot az Ajánlatok korlátozására, megváltoztatására, illetve cseréjére az Élményközösség időtartama alatt.
  • Egy Felhasználó korlátlan számú Ajánlatra lehet jogosult, de egy Ajánlatra csak egy alkalommal.
  • Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (az Ajánlatra nem jogosult) személy által beküldött igényt. Ajánlatra csak a Szabályzat rendelkezései szerint regisztráló személyek válhatnak jogosulttá.
  • Szervező nem felelős az Ajánlatok helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért.
  • Az Ajánlat igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a Szervező ad felvilágosítást az Élményközösség teljes időtartama alatt az info@eselyauto.hu e-mail címen.
  • A Szervező nem felelős az Ajánlat igénybevételéért, és ebben a körben különösen nem felelős a Partnernél igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért.
  • A Szervező nem vállal felelősséget a Partnerek személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott információkért. Az ilyen témakörben hozzá érkező panaszokat válaszadásra és intézkedésre továbbítja az érintett Partnernek, amelyet Partner közvetlenül Felhasználó részére e-mailben válaszol meg. Nem vállal továbbá felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely más látogató, avagy a Partner hibájából következett be.

Gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlattal kapcsolatos kiegészítő feltételek, információk:

 • Amennyiben egy Felhasználó az Élményközösség keretében gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlatot vett igénybe, ugyanazon Felhasználó a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlat igénybe vételével történő gépjárművásárlástól (forgalomba helyezéstől) számított 5 év elteltét követően veheti újra igénybe a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlatot.
  • Gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlatot biztosító aktuális Partnerekről a Honlapon nyújt tájékoztatást a Szervező.
  • Gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlatot a Felhasználó közvetlenül az általa kiválasztott márkakereskedőnél veheti igénybe. Az elérhető és a kedvezményes Ajánlattal érintett márkakereskedőkről, az igénybevétel pontos feltételeiről a Szervező ad tájékoztatást a Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetés során, illetve a Felhasználó a Partnertől is kérhet tájékoztatást.
  • A gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlat igénybevételével megvásárolható gépjárművekről a Partner ad részletes tájékoztatást.
  • A gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlat igénybevételével vásárolt gépjárművet a Felhasználón kívül az általa megjelölt további három személy vezetheti.
  • Amennyiben a Felhasználó a Regisztráció során ehhez hozzájárulást adott, a Szervező a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlattal megkeresi a Felhasználót az általa megadott mobiltelefonszámon és felméri az igényeket, illetve tájékoztatja az Ajánlat igénybevételének feltételeiről, folyamatáról és lehetőségeiről. A telefonbeszélgetést követően, amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárult, a Szervező megküldi Felhasználó adatait (név, e-mail cím/telefonszám) a Felhasználó által kiválasztott márkakereskedőnek. Ezt követően a márkakereskedő felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megadott elérhetőségen és egyezteti vele a gépjármű megvásárlásával kapcsolatos lépésekről, információkról.

8. Egyéb rendelkezések

A Felhasználó téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai az Ajánlatok hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Szervező kizárja a felelősségét a Honlap meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9. Záró rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve az Élményközösség megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező az Élményközösség egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

Esélyautó Magyarország Kft.

Frissítve :2020. december 17.